English French German Italian Norwegian Polish

 

Statut Koła Gospodyń Barwy Rokit

1. Postanowienia ogólne

 

&1

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Barwy Rokit w Rokitach zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją powszechną, dobrowolną, samorządną, posiadającą osobowość prawną.

 

&2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855), zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym Statutem

 

&3

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.

 

&4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

&5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rokity.

 

&6

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy.

 

&7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

&8

Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji określonych w statucie działań.

 

&9

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej działalności członków. W razie potrzeby Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników wspierających funkcjonowanie placówek Stowarzyszenia.

 

&I0

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

 

&11  

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1.  Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

2. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu

3. Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk.

4.  Praca na rzecz integracji pokoleń.

5. Reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin.

6. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych

7. Podejmowania i wspieranie działań z zakresu promocji zdrowia.

8. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii przemocy w rodzinie) .

9. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych.

10. Podejmowanie i wspierania działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki.

11. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa wsi Rokity i okolic.

12. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej kobiet, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

13. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.

14. Prace na rzecz dzieci i młodzieży z terenu wsi Rokity i okolic, współpraca z nimi.

15. Współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi.

16. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym.

17 Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców wsi Rokity i okolic.

18. Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych

19. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej.

20. Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i terapeutyczno - wychowawczych z terenu wsi Rokity i okolic.                                                                                                

21. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

&I2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1   Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

2. Współpracę z organami władzy, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami opiniotwórczymi.

3. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością stowarzyszenia

4. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez

aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

5. Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i spotkań tematycznych, również w wymiarze międzynarodowym.

6. Działalność kulturalno-oświatowa wspierającą realizację celów Stowarzyszenia. wsi Rokity i okolic.

7. Realizacja i udział w programach krajowych i międzynarodowych obejmujących cele statutowe.

8. Udzielanie pomocy materialnej, prawnej, pedagogicznej i psychologicznej kobietom i ich rodzinom.

9. Organizowanie kiermaszu, spotkań i innych imprez, i przedsięwzięć charytatywnych dla wszystkich mieszkańców gminy.

10. Organizowanie szkoleń i kursów podwyższających kwalifikacje kobiet

11. Podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do powstawania pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych.

12. Organizowanie wystaw i pokazów z zakresu rękodzieła ludowego i zanikającego rzemiosła.

13. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań statutowych.

 

3.Członkowie Stowarzyszenie, ich prawa i obowiązki

 

&13

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 

1  Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych

 

&14

1  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który pragnie realizować cele Stowarzyszenia określone w & 11 niniejszego statutu.

2  Przyjęcia osoby fizycznej w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji jednego członka Stowarzyszenia oraz pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej:

  • a) imiona i nazwisko
  • b) miejsce zamieszkania
  • c) datę i miejsce urodzenia
  • d) oświadczenie o przystąpieniu

 

&15

1 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Rokitach.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

&I6

  1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna (osoba prywatna, instytucja i organizacja), która pragnie walnie przyczynić się do rozwoju działalności Stowarzyszenia.
  2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia
  3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie można złożyć do Walnego Zebrania Członków.

 

&I7

Założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

&18

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 

1  Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. Uzyskiwania informacji o pracy i sytuacji finansowej Stowarzyszenia,

3. Oceniania działalności Stowarzyszenia oraz zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia

4. Brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

 

&I9

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

1. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Brania czynnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, .

3. Regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

 

&20

1.   Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:

  • a) uzyskiwania informacji o pracy i sytuacji finansowej Stowarzyszenia,
  • b) zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
  • c) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Stowarzyszenia.

2 Członkowie honorowi i wspierający mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów)

 

&21

  1. członkowie wspierający obowiązani są do:
  • a) udzielania pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych celów,
  • b) udzielania w miarę swoich możliwości pomocy finansowej Stowarzyszeniu.
  • c) przestrzegania statutu Stowarzyszenia
  1. Członkowie honorowi obowiązani są do:
  • a) udzielenia pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych celów
  • b) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia

 

&22

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje;

 

  • a)  Poprzez złożenie rezygnacji na piśmie na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
  • b)  Wskutek uchylania się od realizacji statutowych zadań,
  • c)  Wskutek popełnienia czynu nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia lub powodu prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia,
  • d)  Na skutek rozwiązania stowarzyszenia
  • e) Wskutek śmierci członka.

Członkostwo wygasa z mocy samego prawa po upływie miesiąca od przesłania przez Zarząd Stowarzyszenia listem poleconym upomnienia, jeżeli członek nie opłacał składek za okres jednego roku

Upomnienie powinno zawierać pouczenie o konsekwencjach nieopłacenia zaległych składek.

 

&24

1.  Ustanie członkostwa w przypadku określonym w & 22 pkt. c) następuje poprzez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu stowarzyszenia

2.  Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia Odwołanie powinno być złożone na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłane listem poleconym.

 

4. Władze Stowarzyszenia

 

& 25

1  Władzami Stowarzyszenia są:

  • a)  Walne Zebranie członków,
  • b)  Zarząd Stowarzyszenia
  • c)  Komisja Rewizyjna

2  Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.

3  Kadencja Delegatów trwa 4 lata

 

&26

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
  2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc członków wspierających, przekroczy 50, Walne Zebranie członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania członków Delegaci wybierani są w glosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przez członków Koła, do którego należy Delegat. Jeden Delegat przypada na 5 członków Koła.

 

& 27

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia

 

&28

Komisja Rewizyjna zobowiązana jest wykonywać nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.

 

&29

1   leżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do glosowania.

2. W przypadku równego rozkładu głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w glosowaniu

 

5. Walne Zebranie

 

& 31

Walne Zebranie członków obejmuje wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

& 32

  1. Walne Zebrania członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinny być podane do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed datą zjazdu.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  • a). własnej inicjatywy
  • b)  na wniosek komisji rewizyjnej
  • c)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

 

& 33

Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zebrania członków są w szczególności:

  • a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z rocznej działalności, jak również każdego z kół wchodzącego w skład stowarzyszenia.
  • b) Udzielenie lub odmowa udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej absolutoriom

 

& 34

Porządek walnego zebrania proponuje Zarząd Stowarzyszenia w liście zawiadamiającym o terminie Walnego Zebrania Członków Porządek Zebrania uchwala Walne Zebranie Członków.

&36

1    Walne Zebranie jest ważne, gdy uczestniczy w nim w pierwszym terminie, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

2. W drugim terminie, ustalonym bez dodatkowego powiadamiania, co najmniej 15 minut po pierwszym terminie, Walne Zebranie może obradować i jest ważne bez względu na liczbę uczestników.

& 37

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków wskazanych w statucie.

2. Większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania wymagają głosowania nad:

  • a) zmianą statutu,
  • b) wykluczeniem członków, którzy odwołali się do Walnego Zebrania,
  • c) ustaleniem sposobu wyboru delegatów na walne zebranie,
  • d) odwołaniem Zarządu Stowarzyszenia lub jego członków przed upływem kadencji,
  • e) rozwiązaniem Stowarzyszenia.

3. jeżeli Walne Zebranie nie było prawomocne do podjęcia uchwał w sprawach określonych w ust 2, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje następne Walne Zebranie w terminie nie krótszym niż 60 dni od daty pierwszego. W drugim terminie do prawomocności uchwał wymagana jest większość 2/3 głosów delegatów obecnych na Zebraniu

Jeżeli Zarząd stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zebrania w terminie. Komisja Rewizyjna upomina go na piśmie.

Po upływie 14 dni, jeżeli upomnienie będzie bezskuteczne, Komisja Rewizyjna nabywa prawo zwołania Walnego zebrania.

 

&39

1.   Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy w szczególności:

  • a) wytyczanie kierunków i programów działań Stowarzyszenia i zasad gospodarki finansowej,
  • b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • c)  dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • d)  udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  • e) wybór Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
  • f) uzupełnianie składu Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, jeśli wystąpi taka potrzeba,
  • g) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i dokonywanie jego zmian,
  • h) rozstrzyganiem od wołań w sprawach dotyczących skreślenia i wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia,
  • i)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

2. Walne zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, których statut nie zastrzega
dla innych władz

 

& 40

1.   Wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz uchwały w sprawie wcześniejszego odwołania Zarządu Stowarzyszenia lub jego członków i odwołania Komisji Rewizyjnej lub jej członków podejmowane są w głosowaniu jawnym Uchwały Walne Zebranie podejmuje w głosowaniu jawnym, jednak na żądanie 10% obecnych uczestników zebrania uprawnionych do głosowania, głosowanie jest tajne

 

& 41

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane dla przedterminowego odwołania Zarządu Stowarzyszenia lub jego członka zwołuje Komisja Rewizyjna na wniosek grupy członków Stowarzyszenia w trybie określonym w & 48 niniejszego statutu.

 

6. Zarząd Stowarzyszenia

 

&42

1 Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa Zarządu i 3-6 członków.

2  Zarząd wybiera spośród swoich członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Walne Zebranie członków, którego celem jest wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia winno być zwołane najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji

  • 1. Najpóźniej 7 dni po dokonaniu wyboru Zarządu Stowarzyszenia winno odbyć się posiedzenie Zarządu.
  • 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

 

&44

Do kompetencji Zarządu należy:

  • a)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • b)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków,
  • c)  kierowanie działalnością Stowarzyszenia i inicjowanie nowych form działalności,
  • d)  zwoływanie i prowadzenie zebrań Stowarzyszenia,
  • e)  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych obciążeń członków Stowarzyszenia,
  • I)   zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,
  • g) prowadzenie księgi członków,
  • h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków,
  • i)  prowadzenie sekretariatu i dokumentacji Stowarzyszenia,
  • j)   zwoływanie Walnego zebrania członków,
  • k) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.

 

&45

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes oraz skarbnik Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

 

& 46

W razie ustąpienia prezesa Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, jego funkcję, aż do najbliższego Walnego Zebrania obejmuje jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

&47

Zarząd Stowarzyszenia składa dymisję:

  • a)  w razie nie uchwalenia przez Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
  • b)  w przypadku rezygnacji większości członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

&48

1 Na wniosek 50% członków Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie dla odwołania Zarządu Stowarzyszenia lub Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

Na tym zebraniu może być dokonany wybór nowego Zarządu

2. Na wniosek 25% członków Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie dla odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia. Na tym zebraniu może być dokonany wybór nowego członka Zarządu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku o odwołanie w siedzibie Stowarzyszenia.

W razie naruszenia przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje, stosownie do okoliczności prawo do

  • a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie,
  • b) zawieszenie członka władz Stowarzyszenia w pełnieniu funkcji społecznych w Stowarzyszeniu w przypadku udowodnienia mu przewinienia

 

& 50

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może utworzyć biuro, określając jego zakres i czynności.

 

7. Komisja Rewizyjna

 

& 51

1   Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób.

2. Komisja Rewizyjna ze swego składu wyłania Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie komisji nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia

 

& 52

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

& 53

Komisja Rewizyjna przeprowadza coroczną kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, sprawdza stan majątku i prawidłowość wydatków finansowych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości żąda pisemnych wyjaśnień od Zarządu Stowarzyszenia.

 

& 54

1.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • a)  przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia,
  • b)  zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  • c)   kontrolowanie opłacania składek członkowskich,
  • d)  określanie terminów i sposobów usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.

2.   Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień dotyczących jego działalności.

 

& 55

Komisja Rewizyjna składa na piśmie Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.

& 56

Szczegółowy sposób działania oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.

& 57

1.   Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:

  • a) upływu kadencji,
  • b) odwołania przez Walne Zebranie członków,
  • c) zrzeczenie się udziału we władzach
  • d)  nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Stowarzyszenia.

2. Na miejsce członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, których

członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały największą liczbę głosów. W tym trybie można wybierać mniej niż Vi składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 

8. Struktura terenowa Stowarzyszenia

 

& 58

1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło.

2. Koło prowadzi działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia

3. Kola tworzone są na wniosek co najmniej 3 członków stowarzyszenia, zamieszkałych na terenie, na którym możliwe będzie zorganizowanie działalności Koła.

4. Decyzję o utworzeniu Koła podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

5. Zadaniem Koła jest realizacja statutowych celów Stowarzyszenia na swoim terenie.

6. Koło wybiera z pośród swoich członków przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą Zarząd Koła.

7 Przewodniczący Koła uzgadnia z Zarządem Koła bieżące działania, decyzje, i wnioski, które są również przedkładane na zebraniach Zarządu Stowarzyszenia. W sprawach większej wagi odwołuje się do opinii członków Koła lub wszystkich członków stowarzyszenia.

8. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Koła określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

9. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

& 59

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe nabyte po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

& 60

Dochody Stowarzyszenia stanowią:

  • a)  składki członkowi ofiary,
  • b)  darowizny, zapisy i odpisy podatkowe,
  • c)   subwencje i dotacje,
  • d)  dochody z działalności statutowej,
  • e)   dochody ze zbiórek publicznych,
  • f)   z nawiązek.

& 61

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nabywać i zbywać nieruchomości i majątek trwały.

 

& 62

1 Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym preliminarzem

2 Zarząd Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa w zakresie określonym obowiązującymi przepisami

& 63

fundusze przeznaczone są na finansowanie statutowej działalności Stowarzyszenia

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia zgodnie z wymogami przepisów ogólnych.

 

10. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

&65

  1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych na Walnym Zebraniu Członków.
  2. Projekt zmiany statutu powinien być przesłany członkom Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków.

 

&66

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:

  • a) na mocy uchwały przyjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków,
  • b) decyzją sądu na wniosek organu nadzorującego.

 

&67

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

&68

  1. Likwidatorami są członkowie Stowarzyszenia wybrani przez Walne Zebranie Członków.
  2. Likwidatorzy wstępują w prawa i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych transakcji, chyba że jest to konieczne dla likwidacji.
  4. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy występują do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

 

11. Postanowienia końcowe.

& 69

Uchwały Walnego Zebrania członków i Zarządu Stowarzyszenia mają moc wiążącą dla swoich członków.

& 70

Wszelkie organy Stowarzyszenia są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swojej działalności.

& 71

Rokiem gospodarczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

& 72

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. nr 79, poz. 855).

 

Komitet Założycielski:

Prezes –

V-ce Prezes-

Skarbnik-

Sekretarz –

Członek Zarządu -

POLECAMY

 

Losowe Zdjęcia

Koło Gospodyń

Facebok

Parafia

Polecane Video

OSP Rokity

Wypadek drogowy na
15 czerwca o godzinie 16:33 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na drodze ...
Pożar budynku
12.05.2024 o godzinie 5.10  nasza jednostka OSP została zadysponowana do palącego się budynku ...
OSP Rokity dołączyła do
Miło nam poinformować że od 1 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitach została włączona do ...
Zebranie sprawozdawcze
28 lutego 2024 roku w Sali remizy odbyło się Zebranie sprawozdawcze OSP Rokity. Było to coroczne ...
Nagłe zatrzymanie
W niedzielę 28 stycznia 2024 roku o godzinie 10.36 do naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ...

Statystyki

DzisiajDzisiaj304
WczorajWczoraj1258
W tym tygodniuW tym tygodniu4478
W tym miesiącuW tym miesiącu11876
OgółemOgółem2888767

Ten serwis internetowy korzysta z plików "cookies" (tzw. "ciasteczek") i podobnych technologii. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim dysku To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk