English French German Italian Norwegian Polish

Statut Sołectwa Rokity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi Rokity.
2. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość wsi Rokity
3. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: sołectwo Rokity.


§ 2.

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy.
2. Samorząd mieszkańców wsi - sołectwa Rokity działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- statutu gminy,
- niniejszego statutu.


§ 3.

1.Organy sołectwa:


 • 1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa;
  2) sołtys - organ wykonawczy sołectwa;
  3) rada sołecka - organ opiniodawczo - doradczy wspomagający sołtysa składający się z 7 członków;
  4) sołtys z urzędu przewodniczy radzie sołeckiej,
  5) zebranie wiejskie na wniosek rady sołeckiej może powołać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania.

§ 4.

1.Do zadań samorządu mieszkańców wsi - sołectwa należy:


 • 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
  2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
  3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
  5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

§ 5.

1. Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje w szczególności poprzez:


 • 1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
  2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,
  3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę gminy konsultacji społecznej projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
  4) występowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
  5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
  6) ustalenia zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 6.

1.Zebranie wiejskie jest właściwe we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez statut na rzec sołtysa i rady sołeckiej, między innymi:


 • 1) wyraża zgodę na uszczuplenie praw sołectwa do korzystania z mienia gminnego odnośnymi uchwałami Rady Gminy;
  2) wybiera i odwołuje sołtysa oraz wybiera i odwołuje radę sołecką w całości, jak i poszczególnych jej członków;
  3) rozpatruje sprawozdania z prac sołtysa i rady sołeckiej;
  4) opiniowanie w sprawach własnych, użytkowania lub w innych sprawach rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym;
  5) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały w drodze głosowania.
3. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, którego kopia w terminie 14 dni od daty odbycia się zebrania dostarcza się do Urzędu Gminy.

§ 7.

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je w własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie załatwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub sołtysa.

§ 8.

Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.

§ 9.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami sąsiednich sołectw i osiedla, zawiera porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział II
Sołtys i rada sołecka

§ 10.

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie przeprowadza się w ciągu 5 miesięcy po ukonstytuowaniu się rady gminy wybranej w wyborach samorządowych.
3. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 11.

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:


 • 1) zwoływanie zebrań wiejskich,
  2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
  3) działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego,
  4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
  5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
  6) uczestnictwo w naradach sołtysów,
  7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
  8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej
  9) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
  10) sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa,
  11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony p. pożarowej, inkasa podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz ich skutkom.


2. Za czynności zlecone przez radę gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonej przepisami lub w umowie.
3. Sołtys bierze udział w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 12.

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką; rada sołecka składa się z 5 osób.
2. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.
4. Radny z sołectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada sołecka w szczególności:


 • 1) opracowuje i przedkłada na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
  2) opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorządu,
  3) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
  4) organizuje wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
  5) decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym,
  6) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
  7) na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności rady sołeckiej.

 

Rozdział III
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 13.

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 14.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

 • 1) z własnej inicjatywy,
  2) z inicjatywy rady sołeckiej,
  3) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
  4) na polecenie rady gminy lub wójta.

§ 15.

1. Zebranie wiejskie odbywa się miarę istniejących potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy ogłoszeń.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta winno odbyć się w terminie nie wcześniej niż 7 dni.

§ 16.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
4. Obowiązkiem sołtysa jest należyte przygotowanie spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc.

§ 17.

W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, sekretarz gminy wyznacza pracowników urzędu do kontaktów z sołectwem.

§ 18.

1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od głosów "przeciw".
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.
3. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Protokół z zebrania sołeckiego winien zawierać:


 • 1) skrócony opis dyskusji,
  2) wnioski i uchwały przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winien być ujęty zapis jaką ilość głosów oddano "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
  3) załączoną listę osób obecnych na zebraniu.

Rozdział IV
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 19.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 20.

1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 10% stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności -10% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa się na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 21.

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej lub odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:


 • 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  2) przeprowadzenie głosowania,
  3) ustalenie wyników wyborów,
  4) ogłoszenie wyników wyborów,
  5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.

§ 22.

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków rady sołeckiej.

§ 23.

Wyboru lub odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 24.

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez prawomocne zebranie powinien być złożony wójtowi i poddany głosowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 25.

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa.
3. Sołtys i członkowie rady sołeckiej w przypadku odwołania lub ustąpienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2 wybierani są do końca trwającej kadencji sołtysów i rad sołeckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza się jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
5. W przypadku ustąpienia lub odwołania sołtysa rada sołecka wybiera spośród swego grona osobę pełniącą obowiązki sołtysa do końca kadencji.

 

Rozdział V
Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 26.

1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadań.
2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:


 • 1) dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji,
  2) dokonywanie lustracji sołectwa.

3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane uwzględnić i realizować uchwały i opinie sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem - powinna wstrzymać ich realizację.
6. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do wójta gminy na postępowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 27.

Zmiany statutu sołectwa dokonuje rada gminy.

§ 28.

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POLECAMY

 

Losowe Zdjęcia

Koło Gospodyń

Facebok

Parafia

Polecane Video

OSP Rokity

Wypadek drogowy na
15 czerwca o godzinie 16:33 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na drodze ...
Pożar budynku
12.05.2024 o godzinie 5.10  nasza jednostka OSP została zadysponowana do palącego się budynku ...
OSP Rokity dołączyła do
Miło nam poinformować że od 1 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitach została włączona do ...
Zebranie sprawozdawcze
28 lutego 2024 roku w Sali remizy odbyło się Zebranie sprawozdawcze OSP Rokity. Było to coroczne ...
Nagłe zatrzymanie
W niedzielę 28 stycznia 2024 roku o godzinie 10.36 do naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ...

Statystyki

DzisiajDzisiaj325
WczorajWczoraj1258
W tym tygodniuW tym tygodniu4499
W tym miesiącuW tym miesiącu11897
OgółemOgółem2888788

Ten serwis internetowy korzysta z plików "cookies" (tzw. "ciasteczek") i podobnych technologii. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim dysku To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk