English French German Italian Norwegian Polish

Plan Odnowy Miejscowości

Rokity

na lata 2011-2018

 

 

gmina: Czarna Dąbrówka, powiat bytowski

województwo pomorskie

 

1. Charakterystyka sołectwa Rokity

 

1.1 Podstawowe dane

Wieś Rokity położona jest w gminie Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie, w połowie drogi między Bytowem a Lęborkiem.

Powierzchnia obrębu sołectwa Rokity wynosi 1083,7787 ha, wsi.

1.2 Rys historyczny

W XIV wieku miejscowość należała do rodziny Rokitków potem Pirchów i Munchowów. W czasach niemieckich była nazwana Wielkimi Rokitkami w odróżnieniu od położonych w pobliżu Rokitek i Rokicin. Po roku 1920 znaczna część terenów znalazła się po polskiej stronie granicy, która przebiegała 2 km na wschód od Rokit. Stoi tam charakterystyczny budynek graniczny z kolumnami przy wejściu.

W obrębie Rokity znajdują się: jedno stanowisko archeologiczne objęte strefą pełnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej oraz dwadzieścia cztery stanowiska archeologiczne objęte strefą ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej.

 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie sołectwa

 

2.1 Zabudowa architektoniczna

To wieś położoną przy jednych z głównych dróg dojazdowych do Słupska, Lęborka, Bytowa, Gdańska.

Liczy około 520 mieszkańców. Jest miejscem zróżnicowanym geograficznie i krajobrazowo, bogatym w lasy, łąki, mniejsze i większe zbiorniki wodne, posiada wiele torfowisk, bagien ,pól. W lasach jest mnóstwo zwierzyny leśnej tj. dziki, sarny, jelenie, zające, wiewiórki, a także mnóstwo wszelkiego ptactwa tj. bociany, żurawie, perkozy, dzikie kaczki, dzięcioły, kuropatwy, sikorki, wróble i wiele innych gatunków zwierząt i roślin. Rokity to wieś, która może pochwalić się swoimi zasobami naturalnymi, którymi bez wątpienia jest piękno otaczającej przyrody, cisza, spokój, czyste powietrze, woda, lasy, itp. Należy do wsi o największej powierzchni użytków zielonych znajdujących się w gminie Czarna Dąbrówka.

Nasza wieś może pochwalić bazą agroturystyczną ,wprawdzie niewielką ,ale z bogatą ofertą turystyczną są to:

- ,,Gospodarstwo agroturystyczne,, Krzysztofa i Krystyny Gruchała

- ,,Gospodarstwo agroturystyczne,, Franciszka Cyman

- ,,RANCZO ROKITY -Stadnina koni ,,

 

2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze i kulturowe

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej wieś położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Kaszubskie, będącego częścią Pojezierza Wschodnio-pomorskiego. W miejscowości znajduje się jezioro wiejskie, którego to stan w ostatnich latach bardzo się poprawił.

Na terenie sołectwa znajdują się wydzielone lasy ochronne - lasy wodochronne: mające na celu ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni i na obszarach wododziałów występują na obszarze gminy: na południowy-wschód od miejscowości Rokity. Lasy te należą do  Nadleśnictwa Cewice.

2.3 Walory turystyczne

Z uwagi na sprzyjające warunki do rozwoju turystyki należy dążyć do jej rozwijania poprzez poprawę i budowę infrastruktury turystycznej, poprawę oznakowania, podniesienia jakości usług turystycznych, estetyki wsi i promocji. (Opis walorów turystycznych sołectwa zamieszczono w punkcie 3 – Charakterystyka otoczenia sołectwa – gmina Czarna Dąbrówka).

 

2.4 Warunki klimatyczne i glebowo-rolnicze

Warunki klimatyczne

Klimat sołectwa cechuje przejściowość. Występuje tu najniższa w województwie liczba dni
z wiatrem silnym i bardzo silnym. Roczna suma opadów jest wysoka (około 700 mm rocznie). Liczba dni z pokrywą śnieżną należy do jednych z największych w województwie. Zimy są cieplejsza a lata chłodniejsze. Średnia roczna temperatura wykazuje wahania między 6,5-7,6 ºC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym luty. Bogaty obszar leśny powoduje wyrównany termicznie profil dobowy i roczny, i zwiększoną wilgotność powietrza.

Warunki glebowo-rolnicze

Na terenie sołectwa znajdują się przeważają gleby klasy IV, bardzo mała ilość gleb klasy III a właściwie na wschód od Czarnej Dąbrówki praktyczny ich brak. Rokity należą do wsi, w których to znajduje się największa liczba użytków zielonych.

Największy udział w pozycji gruntów ornych na terenie gminy przypada na gleby klasy V – tej. Większość gleb tego kompleksu to gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne oraz niekiedy pseudobielicowe. Występują one we wszystkich wsiach na terenie gminy, największe tereny zajmują w okolicach wsi: Kozy, Jerzkowice, Kleszczyniec, Rokity.

 

2.5 Gospodarka i ludność

Ludność

Według stanu na marzec 2010 r. liczba mieszkańców wsi Rokity wynosiła 567 osób. Struktura wiekowa przedstawiała się następująco:

Wiek

0-3

4-6

7-12

13-15

16-19

20-25

26-60

61-więcej

Razem: 567 osób

26

16

57

30

42

50

279

67

Razem 100 %

4,59

2,82

10,05

5,29

7,41

8,82

49,21

11,82

 

2.6 Infrastruktura techniczna

Drogi i komunikacja

Wieś Rokity leży przy drodze wojewódzkie: 211 Nowa Dąbrowa – Żukowo, i przy drodze powiatowej Oskowo – Pomysk Mały przecinają wieś na części oddzielając je od siebie. Drogi te zapewniają dogodne połączenia z ośrodkami miejskimi w Bytowie, Słupsku, Lęborku i z miastem wojewódzkim Gdańsk. Sieć dróg powiatowych i gminnych zapewnia dogodne połączenia z miejscowościami na terenie gminy. Jakość dróg powiatowych ze względu na brak poboczy i często nieutwardzoną nawierzchnię wymaga modernizacji i remontu (w tym ulice wewnątrz miejscowości). Komunikacja publiczna zapewnia połączenia z miastami i miejscowościami na terenie gminy.

Wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne

Sołectwo zaopatrywane jest w wodę z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Jakość wody jest bardzo dobra i czysta bakteriologicznie. Wodociągi doprowadzają wodę praktycznie do wszystkich budynków. Brak jest oczyszczalni ścieków a ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nie zalecana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, jest zrobiona dokumentacja na skanalizowanie sołectwa i pompowanie ścieków do oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce. Gmina posiada opracowany i wdrożony „Program Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi”. Odbiór odpadów od mieszkańców odbywa się na podstawie zawartych umów. W obrębie wsi sołeckiej do niedawno znajdowało się składowisko odpadów komunalnych lecz w grudniu 2009r, zostało ono zamknięte, przez gminę został zrobiony projekt rekultywacji terenu po składowisku. Gospodarka odpadami pozostawia jeszcze wiele do życzenia i jest aktualnie w centrum zainteresowania Rady Sołeckiej.

Telefonizacja i informatyzacja

We wsi brak jest nowoczesnej centrali telefonicznej dostępu do nowoczesnych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, dobry jest dostęp do sieci operatorów telefonii komórkowej. Gmina zgłosiła istniejące braki i zaplanowano kompleksowe wyposażenie w nowoczesne usługi sieci Internet. Wykonane ma to być ze środków Urzędu Marszałkowskiego i zgłoszona do realizacji w ramach budowy pomorskiej sieci szerokopasmowej.

Gospodarka cieplna, gaz

Obiekty użyteczności publicznych zaopatrywane są w ciepło przez kotłownie lokalne opalane drewnem, które pracują wyłącznie na potrzeby tych obiektów, gdzie są zainstalowane, tj. w szkole podstawowej. Indywidualne źródła ciepła pracują w domach jednorodzinnych i są w zdecydowanej większości opalane węglem i drewnem. W sołectwie i gminie brak dostępu do gazu sieciowego. Mieszkańcy korzystają z gazu z butli. W dalszej perspektywie istnieje możliwość gazyfikacji gminy.

 

2.7 Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna obejmuje pakiet usług z zakresu administracji, łączności, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sportu oraz usług decydujących o jakości życia. Wszystkie usługi specjalistyczne są dostępne mieszkańcom w miastach odległych od wsi: Bytów 20 km, Słupsk 50 km, Lębork 25 km, Gdańsk 70 km. We wsi sołeckiej Rokity zlokalizowane są usługi realizowane przez następujące jednostki:

 • - Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitach,
 • - Urząd Pocztowy w Rokitach,
 • - stacja telefonii cyfrowej,
 • - cmentarz parafialny.

W miejscowości Gminnej Czarna Dąbrówka oddalonej o 8 km znajdują się:

 • - urząd gminy (z urzędem stanu cywilnego),
 • - Bank Spółdzielczy Łeba Oddział Czarna Dąbrówka,
 • - Komisariat Policji w Czarnej Dąbrówce,

(Organizacje pozarządowe przedstawiono w punkcie 3 – Charakterystyka otoczenia sołectwa – gmina Czarna Dąbrówka).

 

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa znajduje się w Rokitach. Brak szkoły średniej – młodzież dojeżdża do szkół licealnych i zawodowych do Bytowa, Sierakowic i Lęborka.

 

Kultura

 • Kościół parafialny p. w. św. Andrzeja Boboli z 1907 r. – obejmuje wsie: Bochowo, Bochówko, Dęby, Gliśnica, Kłosy, Mydlita, Otnoga, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Rudka, Zawiat. Przy kościele znajduje się cmentarz parafialny (o pow. 1,0 ha),
 • Nad Remizą OSP w Rokitach znajduje się pomieszczenie, które może służyć strażakom i do wybudowania sali wiejskiej mieszkańcom.

Sport

W Rokitach jest boisko sportowe o nawierzchni tartanowej znajdujące się ono przy szkole podstawowej, jest ogrodzone, ale nieoświetlone. Najbliższe pełno wymiarowe boisko sportowe znajduje się w miejscowości Gminnej lub w Jasieniu przy szkole podstawowej. Istnieje potrzeba wybudowania wybudowanie pełnowymiarowego boiska przy szkole podstawowej gdzie znajduję się doskonałe miejsce na jego umiejscowienie. W przyszłości należy zaplanować jego budowę. Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej spełnia swoje zadania a remonty są prowadzone na bieżąco przez Urząd Gminy.

 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

W zakresie ochrony zdrowia opiekę medyczną sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Czarnej Dąbrówce. Wyposażony jest w trzy gabinety lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny, gabinety rehabilitacyjne. W budynku NZOZ znajduje się też apteka. Budynek ośrodka zdrowia jest obecnie kompleksowo remontowany- dostosowywany do wymogów unijnych. Istnieje też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

 

Handel i gastronomia

W Rokitach działają cztery placówki handlowe.

Uwaga: Dla zaplanowania dalszego rozwoju sołectwa niezbędna jest charakterystyka gminy, którą umieszczono w punkcie 3 niniejszego opracowania.

 

3. Charakterystyka otoczenia sołectwa – gmina Czarna Dąbrówka

 

Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Od północy graniczy z gminą Potęgowo i Cewice, od wschodu z gminą Dębnica Kaszubska, od południa z gminą Borzytuchom, Bytów, Parchowo, od zachodu z gminą Sierakowice.

Przez gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie: nr 210 Ustka –Słupsk -Bytów, nr 211 Nowa Dąbrowa – Sierakowice – Kartuzy - Żukowo, nr 212 Osowo Lęborskie – Bytów - Chojnice. Drogi te mają bardzo dobre powiązanie z drogami krajowymi nr 6 Szczecin-Gdańsk, nr 20 Stargard Szczeciński –Bytów - Gdynia. Obok wymienionych występują jeszcze drogi powiatowe oraz gminne (144 km) tworzące dobrą sieć dróg wewnętrznych. Drogi wymagają remontu i modernizacji – w większości brak poboczy i słaby stan techniczny nawierzchni, często nieutwardzonych. Podstawowy środek komunikacji publicznej stanowi PKS. Niestety, ze względu na małą liczbę mieszkańców, brak jest dogodnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej lub jej całkowity brak w soboty i niedziele. Odległość do Gdańska wynosi 80 km, do Słupska 40 km, do Bytowa 27 km, do Lęborka 29 km.

Administracyjnie gmina należy do powiatu bytowskiego. Powierzchnia gminy to 29.830 ha, zamieszkuje ją 5800 mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosi 19 osób/km² i jest najniższa w powiecie (35 osób/km²) i w województwie (42 osoby/km²). Na terenie gminy położonych jest 43 miejscowości, w tym 20 sołeckich. Liczba mieszkańców w 27 miejscowościach nie przekracza 100, a tylko dwie miejscowości zamieszkuje więcej niż 500 osób. Średnio na jedną miejscowość
w gminie przypada 135 osób.

W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy i grunty leśne (62,2%), użytki rolne (35,2%) grunty pod wodami (4,1%). Już taka struktura użytkowania gruntów jest ewenementem, a bogactwo przyrodnicze i kulturowe sprawia, że jest to gmina unikatowa, predysponowana do rozwoju turystyki wiejskiej. Lasy obfitują w grzyby, borówki, jagody, maliny i zwierzynę łowną. Pozyskiwanie runa leśnego jest znaczącym źródłem dochodów ludności. W lasach przeważają drzewostany sosnowe
z domieszką brzozy, dębu, świerku i buka. Podszyt siedlisk leśnych stanowi jałowiec, jarzębina, leszczyna, kruszyna. Dno lasu porastają konwalia, orlica, poziomka, borówka i wrzosy.

Obszar gminy położony jest w obrębie zlewni dużych rzek przymorskich: Łupawy, Słupi i Łeby oraz ich dopływów. Rzeki posiadają górski charakter, płyną przez przepiękne krajobrazowo doliny, obfitują w około 20 gatunków ryb, w tym w troć wędrowną i łososia. Bardzo ważnym elementem krajobrazu są liczne jeziora o różnej wielkości, kształcie i pochodzeniu. Przeważają jeziora polodowcowe, głównie rynnowe i wytopiskowe, tzw. „oczka”. Największym jeziorem jest j. Jasień o powierzchni 577,2 ha należące do zlewni rzeki Łupawy. Z innych licznych jezior wymienić można: Skotawsko Duże (80,0 ha), Oborowo Duże (37,4 ha), Trzebiesz (36,0 ha), Skotawsko Małe (33,0 ha) oraz Długie, Unichowskie, Lupieniec, Karweńskie Duże, Kopieniec, Kozińskie, Mikorowo, Bochowo, Oskowo, Nożynko, Rokity itd. Szczególnym unikatem są jeziora lobeliowe np. Pomysko (11,0 ha), Oborowo Małe (10,0 ha), Czarne (powyżej 18,0 ha) itd. Występowanie jezior lobeliowych wskazuje na wyjątkowo czyste, nieskażone środowisko.

Wody podziemne na terenie gminy są w większości bardzo czyste, klasy Ia i Ib, a ich ilość znacznie przekracza potrzeby gminy. Klimat gminy cechuje zwiększona wilgotność powietrza, wyrównany termiczny profil dobowy i roczny, a lasy spełniają rolę naturalnych pasów wiatrochronnych. Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą około 7,2 ºC, opady około 700 mm rocznie.

Obszary prawnie chronione zajmują w gminie powierzchnię 727,9 ha, tj. 24,4 % powierzchni gminy. Do najważniejszych zaliczyć można obszary objęte Naturą 2000, do których zaliczono Dolinę Słupi, Dolinę Łupawy, jeziora lobeliowe. Południową część gminy obejmuje Park Krajobrazowy Dolina Słupi utworzony w 1981 r. Jest to jeden z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce. Na terenie parku stwierdzono występowanie 748 gatunków roślin naczyniowych, z czego 34 gatunki chronione. Na czerwonej liście roślin ginących znajduje się 16 gatunków. W parku występuje także 41 gatunków ssaków, (z których 17 podlega ochronie gatunkowej), 143 gatunki ptaków (135 podlega ochronie gatunkowej), 4 gatunki gadów objętych ochroną gatunkową, 26 gatunków ryb i inne. Na terenie parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody, w tym 2 na terenie gminy, tj. „Jezioro Małe i Duże Sitno” oraz „Gniazda Orła Bielika”, a także liczne pomniki przyrody. Bogactwo form unikatowych zasobów przyrodniczych oraz niski poziom zanieczyszczenia środowiska stawiają obszar gminy w czołówce krajowej i stanowią wielkie wyzwanie dla racjonalnego wykorzystania obszaru i zachowania w nieskażonym stanie tego wyjątkowego środowiska

Południowa część obszaru gminy wchodzi w skład krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska
w ramach europejskiego programu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody – IWCN. Ponadto na terenie gminy występują użytki ekologiczne utworzone w 1998 r. dla zachowania unikatowych zasobów genotypowych i typów środowisk (m.in. naturalnych zbiorników wodnych, śródleśnych „oczek wodnych”, bagien i torfowisk).

 

Dziedzictwo historyczne i kulturowe

Tereny, na których położona jest gmina zamieszkiwały plemiona słowiańskie podległe władzy książąt zachodniopomorskich. Burzliwa i zmienna historia spowodowała, że ziemie te były pod wpływami Krzyżaków, Szwedów, Brandenburczyków i potem zaborów pruskich. W XIX w. Kaszubi walczyli
o przyłączenie tych ziem do Polski – istniały liczne polskie parafie katolickie, w Bytowie powstał Polski Bank Ludowy.

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił nowy rozdział w dziejach i życiu społeczno-kulturalnym Kaszubów. Na teren ten, tzw. Ziemie Odzyskane, przybyła ludność z różnych stron Polski, jednak mowa, zwyczaje, stroje kaszubskie są tu pieczołowicie kultywowane, m.in. przez zespoły folklorystyczne z Jasienia i Rokit. Obecnie kreuje się nowe, wspólne tradycje ze szczególną aktywnością kultury kaszubskiej.

Na terenie gminy istnieje 201 zabytków architektonicznych, w tym 65 budownictwa przemysłowego
i gospodarczego, 60 budownictwa mieszkalnego, 34 budownictwa sakralnego, 13 budynków użyteczności publicznej, 29 cmentarzy. W niektórych wsiach zachowały się zagrody w kształcie czworoboku, zabudowa zrębowa. Zabytki wymagają w większości pilnej renowacji i opieki. Niepokojące są stany niektórych zabytków wydzierżawionych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Nowi dzierżawcy zasobów ANR dopuszczają do dewastacji starych pałaców i dworków oraz zabudowań gospodarczych (np. w Unichowie). Na szczególną uwagę zasługują przystanki autobusowe w gminie nawiązujące swą architekturą do tradycyjnej zabudowy szachulcowej.

Turystyka

Głównym ośrodkiem turystycznym gminy jest wieś Jasień położona nad jeziorem Jasień. Jezioro otoczone jest licznymi ośrodkami wypoczynkowymi oraz polami campingowymi, mieszczącymi się we wsiach: Łupawsko, Ceromino, Zawiaty. Ośrodek wypoczynkowy mieści się również w Skotawsku, pomiędzy jeziorami Skotawskim Małym i Dużym.

Gospodarstwa agroturystyczne rozwijają się bardzo wolno. Infrastruktura turystyczna wymaga jeszcze wysokich nakładów i jej uatrakcyjnienia oraz doposażenia.

 

Istniejące atrakcje turystyczne w gminie to:

- trasy kajakowe:

a) rzekami Słupią i Łupawą oraz jeziorem Jasień. Atrakcjami turystycznymi jest także turystyka myśliwska i wędkarska, popularna także wśród turystów z Europy zachodniej.

- trasy rowerowe:

a) trasa Bytów-Lębork biegnie nasypem zlikwidowanego torowiska, atrakcja są jeziora lobeliowe oraz jezioro Jasień obok wsi.

- szlaki turystyki pieszej:

a) szlak zielony „krajobrazów młodoglacjalnych” – 38 km z Barnowca przez Kołczygłowy, Łupawsko do Czarnej Dąbrówki. Atrakcją trasy są zabytki architektury, pomniki przyrody oraz młodoglacjalny krajobraz.

b) szlak niebieski „krainy lasów i jezior” – 42 km od Rekowa przez Bytów, Pomysk, Parchowo do Jasienia obok Czarnej Dąbrówki. Atrakcją szlaku są wsie letniskowe, duże kompleksy leśne
i największe jezioro.

c) szlak czerwony „Nad Łupawą”- 27 km od Kozina przez Zawiaty, Ceromino do Czarnej Dąbrówki. Atrakcją są zarówno przepiękne tereny zielone jak i neogotycki Kościół w Kozinie.

- ścieżki przyrodnicze:

a) „Wokół Jeziora Jasień” - 22 km, przebiega obok Czarnej Dąbrówki, wytyczona została terenami
o wybitnych walorach widokowych. Występują tu liczne stanowiska rzadkich okazów flory i fauny.

b) „Szlakiem 5 Jezior” 11 km.

- ścieżki edukacyjne:

a) „Karweńskie Uroczyska” przebiega lasem od jeziora Karweńskiego do Kozińskiego (dla pieszych
i rowerzystów).

b) „Arboretum – leśnictwo Kozin” – zgromadzono tu ponad 100 gatunków drzew i krzewów.

Na terenie gminy istnieją cztery ośrodki rekreacji konnej: w Kozinie, Flisowie, Mikorowie i w Rokitach- Ranczo Rokity.

 

Infrastruktura techniczna

W gminie zbliżają się do końca inwestycje związane z budową wodociągów i kanalizacji, część sieci wymaga modernizacji. Zaopatrzenie w energię elektryczną jest wystarczające. Na sieci średniego napięcia jest duża rezerwa mocy. W m. Kozin i Flisów działają elektrownie wodne, istnieją możliwości uruchomienia dodatkowych elektrowni wodnych.

W gminie brak sieci ciepłowniczej, kilka kotłowni lokalnych opalanych węglem zaopatruje w ciepło obiekty usługowe i użyteczności publicznej. Domy jednorodzinne ogrzewane są indywidualnie, najczęściej węglem i drewnem. Zaopatrzenie w gaz – planowana jest budowa gazociągów, aktualnie zaopatrzenie w gaz z butli.

Przez gminę przebiega telekomunikacyjny kabel światłowodowy relacji Bytów-Lębork, aktualnie dokonuje się wymiany linii napowietrznych na kable ziemne, ponadto jest dostęp do sieci komórkowych różnych operatorów.

Gospodarka odpadami: w gminie realizuje się „Program Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi”, odbywa się segregacja odpadów, ale nie wszyscy mieszkańcy i turyści przestrzegają obowiązujących zasad.

Społeczność lokalna

Według danych NPS 2002 r. wykształcenie w gminie przedstawia się następująco:

Wykształcenie

Liczba osób

%

wyższe

policealne

średnie

zasadnicze zawodowe

podstawowe ukończone

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

165

63

727

1166

2189

189

3,7

1,4

16,2

25,9

48,6

4,2

Razem

4499

100

 

Ogólna liczba mieszkańców gminy utrzymuje się na poziomie około 5800 osób, z niewielkimi zmianami w poszczególnych latach.

 

Gospodarka

Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w obszarze tzw. popegeerowskim, gdzie główna działalność gospodarcza i produkcyjna odbywała się w jednostkach ppgr. Po okresie zmian ustrojowych
i restrukturyzacji ppgr wystąpiło bezrobocie strukturalne. Aktualnie majątek ANR znajduje się
w rękach dzierżawców, a zatrudnienie znacząco spadło w porównaniu do lat przed 2000 r.

Aktualnie na terenie gminy zarejestrowanych jest 206 podmiotów gospodarczych. Rolnicy indywidualni to 809 gospodarstw. Większość mieszkańców pracuje w Bytowie i Lęborku.

Bezrobocie w gminie znacznie przekracza średnią dla powiatu bytowskiego i województwa, choć ulega powolnemu zmniejszeniu.

Liczba podmiotów gospodarczych według podziału na rodzaje prowadzonej działalności.

Rodzaj działalności

Liczba podmiotów

%

produkcja wyrobów

usługi przemysłowe

produkcyjno-usługowa

budownictwo

transport

handel

gastronomia

usługi materialne

usługi niematerialne

18

11

3

64

10

44

3

31

22

8,7

5,3

1,4

31,1

4,8

21,4

1,4

15,1

10,8

Razem

206

100

 

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy:

 1. Stowarzyszenie „Nasza Gmina Nasz Dom” w Czarnej Dąbrówce powstało w 1997 r. w celu promowania miejscowości i gminy w kraju i za granicą,
 2. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych – Czarna Dąbrówka,
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Nożyna „SKOTAWA” – Nożyno,
 4. Zespół „Caritas” parafii Nożyno – Nożyno,
 5. Zespół „Caritas” parafii Czarna Dąbrówka – Czarna Dąbrówka,
 6. Ochotnicza Straż Pożarna (w sześciu miejscowościach: Nożyno, Jasień, Rokiciny, Mikorowo, Czarna Dąbrówka, Rokity). OSP w Czarnej Dąbrówce włączone jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego/Drogowego. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Czarnej Dąbrówce poza działalnością statutową organizuje imprezy dla społeczności lokalnej,
 7. Rada Parafialna w Czarnej Dąbrówce,
 8. Gminne Towarzystwo Sportowe w Czarnej Dąbrówce,
 9. Koło Gminne Lipień w Czarnej Dąbrówce. Popularyzuje ono ochronę ryb, organizuje zawody wędkarskie na jeziorze wiejskim w Czarnej Dąbrówce,
 10. Rada Sołecka inspiruje społeczność lokalną do działań na rzecz wsi. Redaguje i prowadzi stronę internetową wsi,
 11. Koło Lokalne LGD Partnerstwa Dorzecze Słupi w Czarnej Dąbrówce. Popularyzuje ideę programu LEADER, uczestniczy we wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
 12. Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA, którego celem jest podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gminy.

 

Najważniejsze zdefiniowane problemy gminy to: niski budżet, wysokie koszty infrastruktury technicznej (niska gęstość zaludnienia), nie doinwestowana infrastruktura techniczna, turystyczna, społeczna, wysokie bezrobocie, brak lokalnych miejsc pracy, duży odsetek osób bez prawa do zasiłku, duży odsetek osób objętych pomocą społeczną, duży odsetek osób niepełnosprawnych, patologie,
w tym alkoholizm, mała przedsiębiorczość, brak kapitału na rozwój, słabo aktywna i nieprzygotowana do wymogów gospodarki rynkowej siła robocza.

Szanse rozwoju to: wyjątkowe walory przyrodnicze, dostępność tanich terenów inwestycyjnych, dość dobra infrastruktura techniczna, duży potencjał siły roboczej, wzrastająca aktywność mieszkańców, dużo ludzi młodych.

 

4. Wizja i misja wsi

 

Wizja wsi:

„Rokity to wieś kultywująca tradycje kaszubskie gdzie mieszkańcy swoją zaradnością a przyroda swoją unikatowością sprawiają, że każdy znajdzie tu swoją małą ojczyznę”

Misja wsi: (tzn. droga, jaką należy pokonać, aby osiągnąć wizję)

„Przedsiębiorczy mieszkańcy ich wysokie zaangażowanie w życie społeczne oraz szacunek do przyrody i kultury warunkiem rozwoju społeczno gospodarczego wsi.”

 

5. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron wsi

 

Mocne strony

Słabe strony

 1. Dogodne położenie, z dala od dużych aglomeracji miejskich przy drodze wojewódzkiej.
 2. Czyste środowisko naturalnie, piękny krajobraz.
 3. Przestrzeganie tradycji,
 4. Znajomość swojego otoczenia,
 5. Dostateczna sieć usług handlowych i usługowych
 6. Dobra baza oświatowa.
 7. Jezior w centrum wsi do zagospodarowania.
 8. Kultywowanie kultury kaszubskiej
 9. Duże poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców

 

 

 1. Niski dostęp do edukacji,
 2. Słaba infrastruktura gospodarcza,
 3. Wysokie bezrobocie
 4. Niechęć do wprowadzania zmian i współdziałania
 5. Słaby dostęp do informacji,
 6. Niewystarczająca ilość kursów PKS w dni wolne od pracy
 7. Zły stan dróg lokalnych wymagające modernizacji
  i remontu
 8. Nieodpowiedni stan ulic w miejscowościach – uszkodzona nawierzchnia, brak wystarczającego oświetlenia, brak pasów zieleni, zły stan chodników
 9. Mała aktywność części mieszkańców
 10. Słabe przygotowanie siły roboczej do gospodarki rynkowej.
 11. Niewystarczający potencjał związany z rozwojem turystyki
 12. Mała dbałość części mieszkańców o ekologię (segregacja odpadów) i o estetykę wsi.
 13. Roszczeniowe podejście części mieszkańców
 14. Patologie społeczne, w tym alkoholizm
 15. Niska wiedza na temat możliwości pozyskiwania dotacji na rozwój firm i słaby dostęp
  do informacji
 16. Mało atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży
 17. Słaba oferta kulturalna i sportowa
  dla mieszkańców Bardzo mało zieleni we wsi sołeckiej
 18. Niezagospodarowany teren wokół szkoły.
 19. Niskie dochody mieszkańców (1/3 mieszkańców to rolnicy)

 

Szanse

Zagrożenia

 1. Moda na turystykę wiejską
 2. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego z UE na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia
 3. Dopłaty bezpośrednie dla rolników
 4. Możliwości oddolnego kreowania rozwoju wsi oraz jego finansowania (RPO, PROW 2007-2013, Program Leader)
 5. Polepszenie dostępu do infrastruktury teleinformatycznej
 6. Lepsza współpraca z wszelkiego rodzaju urzędami państwowymi,
 7. Współpraca z mieszkańcami na rzecz innych i samego siebie.
 8. Trudno dostępne kredyty na rozwój i budownictwo
 9. Wzrost konkurencyjności miast pod względem rynku pracy i jakości życia
 10. Recesja gospodarcza w kraju i Europie
 11. Duża konkurencja brak wykwalifikowanych kadr do pomocy przy ubieganiu się o środki finansowe w gminie i kraju
 12. Brak wystarczających środków własnych na poziomie wsi, na inicjatywy społeczne wewnątrz wsi
 

 

Podsumowanie

Sołectwo Rokity posiada słabe wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną wsi. Położenie w gminie o nieskażonej przyrodzie obliguje mieszkańców do zwiększenia dbałości o czyste środowisko, estetyczny wygląd wsi. Pełnienie roli drugiej co do wielkości miejscowości w gminie, wymaga podjęcia pilnych prac wpływających na poprawę ochrony środowiska i wyglądu wsi sołeckiej. Zamierza się podjąć działania integrujące mieszkańców, wymagać one będą zmian mentalności i postaw, zmniejszenia patologii, ochrony wykluczonych społecznie. Włączenie mieszkańców w kreowanie rozwoju sołectwa wsi winno wyzwolić dodatkową energię na edukację, rozwój przedsiębiorczości i podniesienie jakości usług, w tym dla turystów. Zaangażowanie mieszkańców w oddolne kreowanie rozwoju wsi podniesie jakość życia mieszkańców i poprawi tożsamość lokalną.

 

 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych

 

6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Cel główny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Rokity

Cele szczegółowe:

1. Zagospodarowanie i uporządkowanie
przestrzeni wiejskiej

2. Promocja turystyki

3. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców

Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011-2018

1.1 Budowa boiska pełnowymiarowego z zapleczem socjalnym.

1.2 Wyposażenie   placu zabaw dla dzieci.

1.3.   Zagospodarowanie terenu placu gminnego.

1.4   Zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół szkoły we wsi sołeckiej.

1.5 Doświetlenie miejscowości Rokity.

1.6 Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez budowę i modernizację istniejących chodników.

1.7 Poprawa stanu dróg w Sołectwie

1.8 Budowa świetlicy wiejskiej

1.9 Zagospodarowanie terenu nad jeziorem wiejskim.

1.10 Budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z oświetleniem do cmentarza parafialnego.

 

 

2.1 Promowanie zasobów, terenów inwestycyjnych i usług turystycznych na stronie internetowej sołectwa i urzędu gminy.

2.2 Ustawienie witaczy przy wjeździe do sołectwa, tablic informacyjnych i promocyjnych w tym informacje o szlakach turystycznych.

2.3 Współpraca turystyczna z miejscowościami gminnymi i z zewnątrz

 

3.1 Wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów stałych.

3.2 Przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś we wszystkich kategoriach.

3.3 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków na rozwój, poprawę estetyki obiektów, ekologię oraz darmowe szkolenia finansowane przez Unie Europejską i Fundacje.

3.4 Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych

3.5 Kultywowanie kultury kaszubskiej- zakup strojów i wyposażenia dla Dziecięcego Zespołu Kaszubskiego

3.6 Uruchomienie sali- świetlicy wiejskiej.

3.7 Organizacja zajęć poza szklonych z wykorzystaniem boiska wielofunkcyjnego i świetlicy.

 

 

6.2 Opis planowanych przedsięwzięć do realizacji w latach 2011-2018

 

Cel 1. Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni wiejskiej:

 

1.1   Budowa boiska pełnowymiarowego z zapleczem socjalnym.

Przeznaczenie i cel: boisko pełnowymiarowe z zapleczem socjalnym do wykorzystania przez Zespół Szkół w Rokitach.

Termin realizacji: 2016.

Źródło finansowania: budżet gminy – 100.000 zł, pozostałe środki pozabudżetowe 200.000 zł.

 

1.2   Wyposażenie placu zabaw dla dzieci.

Przeznaczenie i cel: Zakup wyposażenia w urządzenia placu zabaw dla dzieci

Termin realizacji: 2011 - 2012 rok.

Koszt ogółem- 35.000 złotych.

Źródła finansowania: budżet 2011 – 24.000 zł i doposażenie w latach następnych.

 

1.3   Zagospodarowanie terenu placu gminnego.

Przeznaczenie i cel: Zakup ławek i wykonanie na plac gminny, ogrodzenie, modernizacja i remont wiaty dla orkiestry. Zagospodarowanie na wiatę gilową.

Termin realizacji: 2012 - 2015 rok.

Koszt ogółem- 35.000 złotych.

Źródła finansowania: budżet sołectwa 2012 – 2015 oraz wkład własny mieszkańców.

 

1.4   Zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół szkoły we wsi sołeckiej.

Przeznaczenie i cel: Budowa wiaty na drzewo przy szkole, budowa parkingu oraz modernizacja zjazdu do szkoły oraz ogólne zagospodarowanie terenu, przyszkolny plac zabaw i arboretum.

Termin realizacji: 2012 - 2016 rok.

Koszt ogółem - 200.000 złotych.

Źródła finansowania: PO RYBY 2007-2013 w kwocie 170.000 zł. – 30.000 budżet gminy.

1.5   Doświetlenie miejscowości Rokity.

Przeznaczenie i cel: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i parkowego w miejscowości Rokity.

Termin realizacji: 2012 - 2018 rok.

Koszt ogółem - 400.000 złotych.

Źródła finansowania: budżet gminy.

 

1.6   Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez budowę i modernizację istniejących chodników.

Przeznaczenie i cel: Budowa nowego chodnika od szkoły do skrzyżowania drogi powiatowej z wojewódzką oraz poprawa i rozbudowa istniejących.

Termin realizacji: 2011 - 2018 rok.

Koszt ogółem – 2.000.000 złotych.

Źródło finansowania: budżet gminy- 1.000.000, RPO 2007-2013- 1.000.000.

1.7  Poprawa stanu dróg w Sołectwie.

Przeznaczenie i cel: Wszystkie drogi w naszym Sołectwie wymagają naprawy- są w bardzo złym stanie.

Termin realizacji: 2011-2018 rok

Koszt ogółem- 500.000 złotych

Źródło finansowania: budżet gminy- 200.000, Powiat- 200.000, PROW-2007-2013 -100.000

1.8  Budowa świetlicy wiejskiej.

Przeznaczenie i cel: W związku z reorganizacją sieci szkół planowane jest przeniesienie ogniska przedszkolnego do innego miejsca, istnieje potrzeba wybudowania w okolicy szkoły takiego budynku, który spełniał by funkcję przedszkola do południa a po południu byłaby by możliwość wykorzystania go jako sali wiejskiej i świetlicy.

Termin realizacji: 2012 - 2018 rok.

Koszt ogółem – 2.000.000 złotych.

Źródło finansowania: budżet gminy- 1.000.000, RPO 2007-2013- 1.000.000.

 

1.9  Zagospodarowanie terenu nad jeziorem wiejskim.

Przeznaczenie i cel: W miejscowości Rokity brak jest nad jeziorem wiejskim kąpieliska oraz jakiegokolwiek miejsca wypoczynku nad jeziorem wiejskim, dlatego istnieje potrzeba zagospodarowania takiego terenu poprzez budowę pomostu i zagospodarowanie terenu w wiatę gilową, ławeczki i kąpielisko z poparciem istniejących gospodarstw agroturystycznych.

Termin realizacji: 2012 - 2016 rok.

Koszt ogółem – 100.000 złotych.

Źródło finansowania: budżet gminy- 15.000zł, PO RYBY 85.000 zł.

 

1.10  Budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z oświetleniem do cmentarza parafialnego.

Przeznaczenie i cel: Istniejąca droga prowadząca do cmentarza parafialnego jest w bardzo złym stanie istnieje potrzeba przebudowy jej zrobienia ciągu pieszo jezdnego wraz z parkingiem usytuowanym przy cmentarzu parafialnym wraz z oświetleniem parkowym.

Termin realizacji: 2012 - 2016 rok.

Koszt ogółem – 1.000.000 złotych.

Źródło finansowania: budżet gminy- 150.000zł, PO RYBY 850.000 zł.

 

Cel 2. Promocja turystyki

2.1 Promowanie zasobów, terenów inwestycyjnych i usług turystycznych na stronie internetowej sołectwa i urzędu gminy.

– Przeznaczenie i cel: Promocja walorów turystycznych sołectwa na stronach internetowych, umieszczanie informacji o zasobach i usługach, promowanie agroturystyki i innych usług. Opracowywanie informacji turystycznej i kalendarza imprez na każdy rok.

Termin realizacji; cyklicznie każdy rok na bieżąco.

Koszt ogółem- 3.500.

Źródło finansowania: budżet gminy- 3.500,-

 

2.2 Ustawienie witaczy przy wjeździe do sołectwa, tablic informacyjnych i promocyjnych w tym informacje o szlakach turystycznych.

Przeznaczenie i cel: Turystyczna promocja sołectwa i przyciągnięcie większej ilości turystów. Planuje się postawienie witaczy przy wjazdach do sołectwa oraz tablic informacyjnych promujących walory turystyczne gminy i sołectwa w miejscach wypoczynku i rekreacji oraz w centrum miejscowości i przy szkole.

Termin realizacji: 2013 rok,

Koszt ogółem- 26.000.

Źródła finansowania: budżet gminy: 7.800, PROW 2007-2013 - Małe projekty PDS – 18.200

2.3 Współpraca turystyczna z miejscowościami gminnymi i z zewnątrz

Przeznaczenie i cel: Turystyczna promocja Sołectwa, współpraca i wymiana informacji w miejscowości sołeckiej i poza nią.

 •             Termin realizacji: 2011-2018
 •             Koszt ogółem: 7.000
 •             Źródło finansowania: Małe Projekty PDS: 7 000

 

Cel 3. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców

3.1 Wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów stałych.

Przeznaczenie i cel: Poprawa wyglądu i estetyki miejscowości

Termin realizacji: 2011-2018 /systematycznie każdego roku/.

Koszt ogółem – 103.680

Źródła finansowania: budżet gminy- 51.840 , mieszkańców- 51.840,-

3.2 Przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś we wszystkich kategoriach.

Przeznaczenie i cel: Poprawa estetyki i czystości wsi, zagospodarowanie posesji i ich otoczenia. Nagradzanie właścicieli posesji i ich promocja na zewnątrz.

Termin realizacji – 2011-2018/cyklicznie/.

Koszt ogółem- 4.200,

Źródła finansowania: budżet gminy- 3.200,- i budżet sołectwa- 1.200,-

 

3.3 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków na rozwój, poprawę estetyki obiektów, ekologię oraz darmowe szkolenia finansowane przez Unię Europejską i Fundację.

Cel i przeznaczenie: podniesienie poziomu wiedzy na temat pozyskiwania środków finansowych.

 • Termin realizacji- 2011 - 2018 rok
 • Koszt ogółem- 2.000,
 • Źródło finansowania- budżet gminy.

 

3.4 Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych

- Cel i przeznaczenie: integracja społeczna mieszkańców, aktywne i kulturalne spędzanie czasu wolnego, rozwój aktywności społecznej.

Termin realizacji: 2011-2018 /imprezy cykliczne: np.

 • * Rajdy rowerowe – 2 w roku x 7 lat – 14 imprez
 • * Wycieczki krajoznawcze – 1 raz w roku – 7 imprez
 • * Imprezy kulturalne – integracyjne – 1 raz w roku – 7 imprez
 • * Spotkania i imprezy dla osób starszych- 1 raz w roku- 7 imprez
 • * Festyn strażacki- 1 raz w roku- 7 imprez

Koszt ogółem : 56.000,

Źródła finansowania- budżet gminy/GOK/- 21.000, PROW- Małe projekty- 35.000,-/Działaj Lokalnie-14.700,-/

 

3.5 Kultywowanie kultury kaszubskiej- zakup strojów i wyposażenia dla Dziecięcego Zespołu Kaszubskiego

Cel i przeznaczenie: Kultywowanie języka i tradycji kaszubskich. Zakup strojów i eksponatów oraz innego wyposażenia dla Dziecięcego Zespołu Kaszubskiego.

 • Termin realizacji: 2013 rok.
 • Koszt ogółem- 25.000,

Źródła finansowania- PROW 2007-2013 – Małe projekty-17.500,-; budżet gminy- 7.500,-

 

3.6 Uruchomienie sali- świetlicy wiejskiej.

Cel i przeznaczenie: Wznowienie działalności świetlicy w Rokitach – miejsce zajęć dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i utworzenie „Kuźni talentów”. Wyposażenie świetlicy.

 • Termin realizacji- 2012 lub 2018 rok
 • Koszt ogółem- 19.500,

Źródła finansowania- PROW 2007-2013 Małe projekty – 15.000,-; budżet gminy – 4.500,-

 

3.7 Organizacja zajęć poza szklonych z wykorzystaniem boiska wielofunkcyjnego i świetlicy.

Cel i przeznaczenie: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji oraz po zajęciach lekcyjnych, treningi gier zespołowych. Wspólna aktywność rodzinna.

 • Termin realizacji- 2011 - 2018 rok

Koszt ogółem- 19.500,

Źródła finansowania- PROW 2007-2013 Małe projekty – 15.000,-; budżet gminy – 4.500,-

 

6.3 Projekt budżetu Planu Odnowy Rokity na lata 2011-2018

 

Cel 1 – Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni wiejskiej

 

Nr

Opis przedsięwzięcia

Wartość całkowita w zł

Wartość w poszczególnych latach w zł

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.1

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.3

 

 

 

1.4

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

1.6

 

 

 

 

1.7

 

 

1.8

 

 

 

1.9

 

 

 

1.10

 

 

 

 

 

Budowa boiska pełnowymiarowego.

- środki własne i p/budżetowe

- środki UE

- środki mieszkańców

Wyposażenie placu zabaw dla dzieci.

- środki własne i p/budżetowe

- środki UE

- środki mieszkańców

Zagospodarowanie terenu placu gminnego.

- środki własne i p/budżetowe

 - środki UE

 - środki mieszkańców

Zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół szkoły we wsi sołeckiej.

- środki własne i p/budżetowe

 - środki UE

 - środki mieszkańców

Doświetlenie miejscowości Rokity.

 - środki własne i p/budżetowe

 - środki UE

 - środki mieszkańców

Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez budowę i modernizację istniejących chodników.

 - środki własne i p/budżetowe

- środki UE

- środki mieszkańców

Poprawa stanu dróg w Sołectwie

Budowa świetlicy wiejskiej.

- środki własne i p/budżetowe

 - środki UE

 - środki mieszkańców

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem wiejskim.

 - środki własne i p/budżetowe

- środki UE

- środki mieszkańców

Budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z oświetleniem do cmentarza parafialnego.

- środki własne i p/budżetowe

 - środki UE

 - środki mieszkańców

Poprawa stanu dróg w Sołectwie

 

300 000

 

 

 

35000

 

 

 

 

35 000

 

 

 

 

30 000

170 000

 

 

400 000

 

 

 

 

 

1 000 000

1 000 000

 

500 000

 

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

15 000

85 000

 

 

 

150 000

850 000

 

 

 

 

 

 

 

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

10000

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

30 000

170 000

 

 

58 000

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

1000000

1000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

58 000

 

 

 

 

 

1000000

1000000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 500

42500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

58 000

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

7 500  

42 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

58 000

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

850 000

 

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 000

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 000

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 000

 

 

Razem:

6 570 000

75 000

2 328 000

2 218 000

168 000

1 113 000

458 000

158 000

52 000

 

Cel 2 – Promocja turystyki

Nr

Opis przedsięwzięcia

Wartość całkowita w zł

Wartość w poszczególnych latach w zł

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.1

 

 

 

 

Promowanie zasobów, terenów inwestycyjnych i usług turystycznych na stronie internetowej sołectwa i urzędu gminy.

- środki własne i p/budżetowe

- środki UE

- środki mieszkańców

 

 

 

 

 

 

3500

 

 

 

 

 

 

3500

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Ustawienie witaczy przy wjeździe do sołectwa, tablic informacyjnych i promocyjnych w tym informacje o szlakach turystycznych.

- środki własne i p/budżetowe

   - środki UE

- środki mieszkańców

Współpraca turystyczna z miejscowościami gminnymi i z zewnątrz

- środki własne i p/budżetowe

   - środki UE

- środki mieszkańców

 

 

 

 

 

 

 

7800

18200

 

 

 

 

 

     7 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

   7800

18200

 

 

 

 

 

1 000

 

Razem:

35 500

3500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

27 000

 

Cel 3 – Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców

Nr

Opis przedsięwzięcia

Wartość całkowita w zł

Wartość w poszczególnych latach w zł

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

3.5

 

 

 

3.6

 

 

 

 

3.7

 

 

 

3.8

 

 

Wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów stałych.

                                        - środki własne i p/budżetowe

                                       - środki UE

                                       - środki mieszkańców

Przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś we wszystkich kategoriach

                                        - środki własne i p/budżetowe

                                       - środki UE

                                       - środki mieszkańców

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków na rozwój, poprawę estetyki obiektów, ekologię itp.

                                       - środki własne i p/budżetowe

                                       - środki UE

                                       - środki mieszkańców

Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych

                                       - środki własne i p/budżetowe

                                       - środki UE

                                       - środki mieszkańców

Kultywowanie kultury kaszubskiej- zakup strojów i wyposażenia dla Dziecięcego Zespołu Kaszubskiego

                                       - środki własne i p/budżetowe

                                       - środki UE

                                       - środki mieszkańców

Uruchomienie świetlicy wiejskiej.

                                       - środki własne i p/budżetowe

                                       - środki UE

                                       - środki mieszkańców

 

Organizacja zajęć poza szklonych z wykorzystaniem boiska wielofunkcyjnego i świetlicy.

                                       - środki własne i p/budżetowe

                                       - środki UE

                                       - środki mieszkańców

 

51 840

 

51 840

 

 

4 200

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

24 000

40 000

 

 

7 500

 

17 500

 

 

4 500

15 000

 

 

 

4 500

15 000

 

6 480

 

6 480

 

 

525

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

3 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 480

 

6 480

 

 

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

4 500

15 000

 

 

 

4 500

15 000

 

6 480

 

6 480

 

 

525

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

3 000

5 000

 

 

7 500

 

17 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 480

 

6 480

 

 

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 480

 

6 480

 

 

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 480

 

6 480

 

 

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 480

 

6 480

 

 

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 480

 

6 480

 

 

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

237 880

22 485

60485

47485

21485

21485

21485

21485

21485

 

Razem budżet Planu Odnowy Sołectwa Rokity na lata 2011-2018

Nr

Cele

Wartość całkowita w zł

Wartość w poszczególnych latach w zł

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Cel 1 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni wiejskiej

6 570 000

75 000

2 328 000

2 218 000

168 000

1 113 000

458 000

158 000

52 000

2

Cel 2 Promocja turystyki

35 500

3500

1 000

26 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3

Cel 3 Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców

237 880

22 485

60485

47485

21485

21485

21485

21485

21485

 

Razem:

6 843 380

100985

2389485

2291485

190485

1135485

480485

180485

74485

 

7. Zgodność Planu Rozwoju Sołectwa z dokumentami strategicznymi dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich

 

Cele określone w Planie Odnowy Sołectwa są komplementarne do dokumentów planistycznych na poziomie UE, kraju, regionu i gmin.

 

Na poziomie Unii Europejskiej najważniejszymi dokumentami rozwoju społeczno-gospodarczego są:

 • - Strategia Lizbońska,
 • - Dokumenty Programowe dotyczące Funduszy Strukturalnych,
 • - Dokumenty Programowe Wspólnej Polityki Rolnej,
 • - Dokumenty Programowe Wspólnej Polityki Rybackiej.

 

Cele i priorytety Strategii Rozwoju Kraju odpowiadają Strategii Lizbońskiej. Priorytetowe znaczenie w realizacji ww. strategii nadano zagadnieniom:

 1. Ludność i przedsiębiorczość,
 2. Rynek pracy,
 3. Rozwój gospodarczy,
 4. Kultura,
 5. Infrastruktura,
 6. Zróżnicowanie regionalne.

 

1. Dokumenty Wspólnot Europejskich dotyczące rozwoju obszarów wiejskich

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (art. 4).

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów (a, b, c).

 

Cele:

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów (art. 4):

 • a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
 • b) poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami,
 • c)  poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

 

2. Dokumenty krajowe:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013),
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007.

Oś   3 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

Oś 4 Leader – Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania,
a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

 

W ramach osi 4 Leader realizowane będą działania przewidziane do realizacji w ramach osi 3, tj.:

17) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

18) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,                                                    

20) Odnowa i rozwój wsi;

a w ramach osi 4:

21) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

22) wdrażanie projektów współpracy,

23) funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

- Małe projekty

 

(Gmina Czarna Dąbrówka uczestniczy w realizacji Programu LEADER przez partnerstwo w LGD „Partnerstwo Dorzecza Słupi”).

 • PO RYBY

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

 • - racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
 • - odniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
 • - poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
Lokalna Grupa Rybacka chce koncentrować działania na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów dla wzmocnienia znaczenia sektora rybackiego w rozwoju gospodarczym obszaru. Realizowane operacje będą miały na celu wzrost znaczenia turystyki, szczególnie powiązanej z sektorem rybackim oraz podniesienie jakości bezpośredniej sprzedaży produktów rybackich.

• 11 gmin (Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Dębica Kaszubska, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Potęgowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie)
• 2 412 km ² powierzchni
• 88 524 mieszkańców
• środki na realizację LSROR – 44 029 126 zł

 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, Gdańsk, lipiec 2005 r. (Uchwała nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 r.).

Wizja województwa pomorskiego w roku 2020:

„Województwo pomorskie 2020 roku to znaczący partner w Regionie Morza Bałtyckiego – region czystego środowiska, wysokiej jakości życia, rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców, silnej i zróżnicowanej gospodarki, partnerskiej współpracy, atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych”.

Strategia obejmuje 14 celów strategicznych ujętych w ramach 3 priorytetów:

 • 1. Konkurencyjność,
 • 2. Spójność,
 • 3. Dostępność.

 

Cele strategiczne są doprecyzowane przez opis kierunków działań przypisanych do każdego z celów.

Plan odnowy wsi realizuje w szczególności cele związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, kształtowaniem procesów społecznych dla poprawy jakości życia, lepszym dostępem do infrastruktury społecznej na obszarach strukturalnie słabych.

 

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Celem strategicznym RPO WP jest:

„Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych”.

 

Plan Odnowy Wsi realizowany będzie w szczególności w ramach działania 9.3 – Lokalne Inicjatywy Obywatelskie przewidzianego do realizacji w ramach Priorytetu 9 – Lokalna Infrastruktura Społeczna i Inicjatywy Obywatelskie. W ramach tego priorytetu niwelowane winny być dysproporcje przestrzenne w rozwoju wieś-miasto, w tym wspierane będą projekty dotyczące aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych.

 

 • Cele strategiczne Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi:

W ramach schematu II w LSR określono następującą wizję i tematy wiodące oraz cele strategiczne.

Wizja:

„Obszar Dorzecza Słupi „od źródeł do Bałtyku” to uznana kraina na europejskiej mapie turystyki aktywnej i ekoturystyki oraz „mała ojczyzna” społeczeństwa obywatelskiego, ludzi wykształconych i przedsiębiorczych, czujących się gospodarzami tego regionu i wykorzystujących w harmonii ze środowiskiem bogactwo przyrodniczo-geograficzne i dziedzictwo kulturowe dla poprawy poziomu życia”.

Proponowane cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015:

1. Cel ogólny 1 – Przyspieszenie rozwoju gospodarczego przez wykorzystanie zasobów lokalnych.

Cele szczegółowe:

1.1 Rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej,

1.2 Wspieranie rozwoju i promocja produktów lokalnych,

1.3 Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

2. Cel ogólny 2 – Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia.

Cele szczegółowe:

2.1  Aktywizacja zawodowa, społeczna i gospodarcza mieszkańców,

2.2  Rozwój partnerskiej współpracy,

2.3  Poprawa stanu infrastruktury społecznej i wizerunku wsi.

 • Strategia Rozwoju Społecznego gminy Czarna Dąbrówka

W Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czarna Dąbrówka określono następującą misję:

„Gmina atrakcyjna dla zamieszkania, rozwoju gospodarczego i turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo-przyrodniczych”.

Problemy gminy rozwiązywać się będzie przez realizację następujących celów strategicznych:

 1. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki, szczególnie agroturystyki,
 2. Przyciąganie inwestorów tworzących miejsca pracy poprzez ofertę przygotowanych terenów budowlanych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców,
 3. Pozyskiwanie funduszy i angażowanie mieszkańców dla rozwoju gminy,
 4. Podjęcie działań w kierunku systemowych rozwiązań w zakresie oświaty, kultury i służby zdrowia,
 5. Podjęcie działań w zakresie poprawy infrastruktury, a szczególnie w zakresie ochrony środowiska.

 

Nawiązując do celów i misji przedstawionych powyżej, cele i zadania określone w Planie Rozwoju Sołectwa Rokity są zgodne z ww. dokumentem.

 

 • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2006-2013

Plan Rozwoju Sołectwa Rokity jest zgodny ze Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2006-2013 przyjętą uchwałą nr XXXVII/307/2006 R. G. z 25 października 2006 r.

Strategia dotyczy trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany negatywnych zjawisk w obrębie społeczności gminy, w tym zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W strategii przyjęto następującą misję:

„Wsparcie rodziny, stworzenie warunków do rozwoju osobistego i zawodowego oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, służące odbudowie więzi społecznych i ludzkich”.

Zidentyfikowane problemy społeczne rozwiązywane będą przez wdrożenie następujących celów strategicznych:

 1. Poprawa stanu bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
 2. Zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia,
 3. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych, samotnych
  i niepełnosprawnych,
 4. Budowanie zintegrowanego systemu profilaktyk i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy,
 5. Rozwój aktywności obywatelskiej.

 

Reasumując, opracowany plan rozwoju sołectwa jest zgodny z celami określonymi w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, kraju, regionu oraz gminy Czarna Dąbrówka.


8. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

 

8.1.Obszar I. Przestrzeń nad jeziorem Rokity i wokół.

Mając na uwadze fakt, iż cała miejscowość sołecka Rokity rozlokowana jest dookoła jeziora wiejskiego Rokity, należy rozumieć, że właśnie z tym jeziorem i wykorzystaniem go na cele turystyki i rekreacji mieszkańcy Rokit najbardziej liczą. Od kilkunastu lat widać, że jezioro to coraz bardziej się oczyszcza. Dzierżawca prowadzi gospodarkę rybacką w sposób dobry. W chwili obecnej brakuje mieszkańcom przestrzeni ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców. Życie społeczne ogranicza się jedynie do partykularnych spotkań międzysąsiedzkich (ograniczonych do wąskiego grona najbliższych sąsiadów) oraz sporadycznych spotkań grup zainteresowań, pojawia się społeczna potrzeba wydzielenia przestrzeni ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców. Wykreowanie nowej przestrzeni, której celem byłoby umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich jak również ich utrwalanie i cementowanie, stanowić będzie nową wartość dodaną w przestrzeni społecznej i infrastrukturalnej sołectwa. Dlatego też w wizji mieszkańców miejscowości dotyczącej przyszłości ich samych jak i ich wsi taka przestrzeń powinna być zlokalizowana nad jeziorem Rokity.

 

8.2.Obszar II. Sala wiejska w Rokitach.

Dla uzupełnienia przestrzeni, która mogłaby wypełnić istniejącą lukę w sferze utrwalania i umacniania więzi międzyludzkich, występującej we wsi sołeckiej Rokity, społeczność lokalna wskazała również potrzebę realizacji zadania związanego z budową nowej sali wiejskiej. Istniejąca infrastruktura w tym zakresie jest, co najmniej niewystarczająca. Obecnie nie funkcjonuje świetlica wiejska w Rokitach, reorganizacja sieci szkół i powołanie do życia gimnazjum w Rokitach w dalszej części utworzenie Zespołu zmusza do znalezienia – wybudowania nowego budynku. Obecnie brak jest miejsca, które również pełniło by funkcję świetlicy dla dzieci. Spotkania i zajęcia realizowane w tym pomieszczeniu mogą gromadzić jedynie znikomą liczbę uczestników. Dlatego też wskazane jest również podjęcie działań, które doprowadzą do powstania nowej przestrzeni społecznej – budynku sali wiejskiej – która umożliwi spełnienie oczekiwań społecznych. Nowy obiekt architektoniczny, jako wartość dodana w przypadku realizacji w ramach odnowy wsi, wypełni istniejące niedobory w tym zakresie. Otwarte zostaną nowe możliwości realizacji przedsięwzięć, które do tej pory nie mogły być zrealizowane z uwagi na ograniczenia przestrzenne. Również ograniczenia dotyczące liczebności uczestników spotkań społeczności lokalnej zostaną w znaczący sposób zmniejszone a w wielu przypadkach wręcz zlikwidowane.


9. Wdrażanie Planu Odnowy Sołectwa, monitorowanie i ewaluacja

 

Rada Sołecka będzie odpowiedzialna nie tylko za opracowanie dokumentu, ale także za zarządzanie całym procesem wprowadzania planu w życie, ustalanie harmonogramu prac, kontakty z gminą i społecznością lokalną, innymi instytucjami zaangażowanymi w proces itp.

Organizacja wdrażania Planu Odnowy Sołectwa jako proces ciągły wymaga systematyczności i stwarza najwięcej trudności, stąd też ważny jest podział obowiązków w grupie i cykliczne dobrze przygotowane spotkania robocze.

Postęp w realizacji Planu Odnowy Sołectwa będzie oceniana raz do roku na zebraniach wiejskich. W razie potrzeby przeprowadzać się będzie aktualizacje dokumentu.

Monitorowanie będzie procesem ciągłym, przez systematyczne zarządzanie i ocenę postępu prac przy realizacji określonych w planie zadań. Proces zmian będzie dokumentowany przez prowadzenie kroniki i wykonywanie zdjęć.

Ewaluacja dokonywana będzie przez ocenę realizacji założonych celów. Ocena ta dokonywana będzie za pomocą wskaźników w porównaniu do stanu wyjściowego.

Cele i działania określone do realizacji w ramach Planu Odnowy Sołectwa Rokity są komplementarne z innymi celami i działaniami określonymi w przytoczonych dokumentach strategicznych na wszystkich poziomach.

Realizacja tych celów na poziomie lokalnym wpłynie na realizację celów strategicznych gminy, województwa i kraju.

 

POLECAMY

 

Losowe Zdjęcia

Koło Gospodyń

Facebok

Parafia

Polecane Video

OSP Rokity

Wypadek drogowy na
15 czerwca o godzinie 16:33 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na drodze ...
Pożar budynku
12.05.2024 o godzinie 5.10  nasza jednostka OSP została zadysponowana do palącego się budynku ...
OSP Rokity dołączyła do
Miło nam poinformować że od 1 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitach została włączona do ...
Zebranie sprawozdawcze
28 lutego 2024 roku w Sali remizy odbyło się Zebranie sprawozdawcze OSP Rokity. Było to coroczne ...
Nagłe zatrzymanie
W niedzielę 28 stycznia 2024 roku o godzinie 10.36 do naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ...

Statystyki

DzisiajDzisiaj214
WczorajWczoraj1258
W tym tygodniuW tym tygodniu4388
W tym miesiącuW tym miesiącu11786
OgółemOgółem2888677

Ten serwis internetowy korzysta z plików "cookies" (tzw. "ciasteczek") i podobnych technologii. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim dysku To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk